Loài không được đánh giá

Tình trạng bảo tồn
Bufo periglenes, Golden Toad, đã được ghi nhận lần cuối vào ngày 15 tháng 5 năm 1989
Tuyệt chủng
Bị đe dọa
 • (danh sách)
 • (danh sách)
 • (danh sách)
Nguy cơ thấp
 • (danh sách)
 • (danh sách)

Danh mục khác
 • (danh sách)

Chủ đề liên quan
 • Liên minh Bảo tồn
  Thiên nhiên Quốc tế (IUCN)
 • Sách Đỏ IUCN
 • Danh sách các sinh vật theo số lượng

IUCN Red List category abbreviations (version 3.1, 2001)
 • x
 • t
 • s

Loài không được đánh giá (NE) là một số loài động vật, thực vật mà trong đó chúng không được phân loại tình trạng bảo tồn theo danh sách của Sách Đỏ. Những loài này không được nghiên cứu nhiều do Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN).[1]

Loài ví dụ

Ví dụ về các loài động vật không được đánh giá:

 • Amazon tree boa
 • Black-headed python
 • Brown marmorated stink bug
 • Children's python
 • Chinese high fin banded shark
 • Clown loach
 • Durrell's vontsira
 • Dusky dwarf boa
 • Eastern blue-tongued lizard
 • Emerald tree boa
 • Eyelight fish
 • Fire skink
 • Florida panther
 • Green anaconda
 • Hunan softshell turtle
 • Johnston's mangabey
 • Kuhl's flying gecko
 • Legless searsid
 • Milkfish
 • North Pacific daggertooth
 • Northern brushtail possum
 • Osman Hill's mangabey
 • Pacific ground boa
 • Palawan binturong
 • Pineapplefish
 • Queensland lungfish
 • Rainbow boa
 • Red-bellied piranha
 • Reef triggerfish
 • Reticulated python
 • Scottish wildcat
 • Small-mouth char
 • Southern green stink bug
 • Splitfin flashlightfish
 • Sugar ant
 • Tokay gecko
 • Tomato clownfish
 • Uganda mangabey
 • Walter's duiker

Tham khảo

 1. ^ “About the IUCN Red List”. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 9 năm 2014. Truy cập ngày 11 tháng 12 năm 2016.
Hình tượng sơ khai Bài viết về chủ đề sinh học này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
 • x
 • t
 • s